Adatvédelem

AdatKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
ügyfelek és a honlap látogatói részére

 

I. Általános rendelkezések

 

 1. Bevezetés

 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) 12. és 13. cikke, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”) 20. § (1) és (2) bekezdése előírja, hogy az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá, hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.

A jelen tájékoztatóval e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.

A jelen tájékoztató megalkotása során figyelembe vett jogszabályok:

 • GDPR;
 • Infotv.;
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („”);
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („”);
 • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény.

 

 1. Adatkezelő megnevezése:

 

Név:                                           MLK Consulting Kft.

Székhely:                                 1135 Budapest, Szent László út 8.

Cégjegyzékszám:                  01-09-900594

Nyilvántartó bíróság:           Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám:                                 14364057-2-41

Képviseli:                                Mátyus Tamás, ügyvezető

Telefonszám:                           + 3670 703 6060

E-mail cím:                              info@ignshop.hu

Honlap:                                    www.ignshop.hu

(a továbbiakban: „Adatkezelő”)

 

 1. A jelen tájékoztató célja és felépítése

 

Jelen tájékoztató célja, hogy az érintettek megfelelő tájékoztatást kaphassanak az Adatkezelő által kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozók által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelésbe esetlegesen bevont adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, valamint arról, hogy harmadik országba történik-e adattovábbítás. A jelen tájékoztató az érintett jogairól is tájékoztat.

A jelen tájékoztatóval Adatkezelő biztosítani kívánja a nyilvántartások működésének törvényes rendjét, az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, meg kívánja akadályozni az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, és azok jogosulatlan megváltoztatását, közlését, valamint megsemmisítését, elvesztését illetve nyilvánosságra hozatalát.

 

 1. A jelen tájékoztatóban használt fogalmak:

 

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Ezen felül személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, tagolása, megváltoztatása, átalakítása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, betekintés, közlése, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Az érintett hozzáférési joga: az érintett jogosult az adatkezelőtől arra vonatkozó visszajelzést kapni, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és meghatározott információkhoz (pl. az adatkezelés célja, az érintett személyes adatok kategóriái, személyes adatok tárolásának időtartama) az adatkezelővel történt kapcsolatfelvétel útján hozzájusson.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adatvédelmi incidens: a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, közlés, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam (Európai Gazdasági Térség).

 

 1. Az adatkezelés általános szabályai

 

 • Az adatkezelés alapelvei

   

  Adatkezelőnél minden személyes adat kezelésére csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében van lehetőség. Adatkezelő által kezelt személyes adatok magáncélra való felhasználása tilos.

  Az adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének, amelynek értelmében Adatkezelő személyes adatot csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel, a céllal összeegyeztethető módon. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, a cél elérésére alkalmas, és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

  A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, az érintett számára átlátható módon kell végezni.

  Az adattakarékosság elvéből következően a kezelt adatoknak az adatkezelés céljának szempontjából megfelelőeknek és relevánsaknak kell lenniük és a szükségesre kell korlátozódniuk.

  A kezelt személyes adatoknak pontosnak, teljesnek és naprakésznek kell lenniük, az adatkezelés célja szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni vagy helyesbíteni kell.

  Adatkezelő biztosítja a rendszerek helyreállíthatóságát, valamint annak ellenőrizhetőségét, hogy a személyes adatokat mely harmadik személyeknek továbbítják.

  A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintett azonosítását csak az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé (korlátozott tárolhatóság).

  Adatkezelő megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja személyes adatok megfelelő biztonságát, ideértve azok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is (integritás és bizalmas jelleg).

  Az adattovábbítás az adatkezelés célját szolgáló adatkezelési, adatfeldolgozási tevékenység részét képező művelet, amely során Adatkezelő a megfelelő jogalap szerint külső magán- vagy jogi személynek, felügyeleti szervezetnek előre meghatározott adatokat, meghatározott módon, előírt időpontban és/vagy rendszerességgel átadja.

  Adattovábbításra minden esetben csak az érintett kifejezett, egyértelmű hozzájárulása vagy jogszabály felhatalmazása alapján kerül sor.

  Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat ez irányú felhatalmazás hiányában semmilyen körülmények között nem adja harmadik fél számára tovább. Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon (bűncselekmény gyanújával, hivatalos adat-lefoglalási határozatban) kérik fel személyes adatok átadására az Adatkezelőt, az Adatkezelő - törvényi kötelezettségének eleget téve – átadja a kért és rendelkezésre álló információkat.

   

  • Adatbiztonság

   

  Adatkezelő biztosítja, hogy az általa kezelt személyes adat

  1. a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
  2. b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
  3. c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
  4. d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

  A fentiek érdekében az adatkezelés ideje alatt az érintett személyes adatait az Adatkezelő azon munkavállalói, vezetői ismerhetik meg, akiknek erre munkavégzésükhöz vagy jogi/gazdasági érdekük alapján szükségük van, magas szintű hozzáférési kontrollok alkalmazása mellett. Ezen túl ezeket a személyes adatokat csak olyan személyek ismerhetik meg, akik olyan szolgáltatóknak, megbízottaknak dolgoznak, akik az Adatkezelő részére szolgáltatást nyújtanak, ha az adathoz való hozzáférés munkaköri feladataik ellátáshoz szükséges. Adatkezelő az ilyen szolgáltatókkal, megbízottakkal kötött szerződésekben biztosítja az adatvédelmi előírásoknak megfelelő adatkezelést, illetve a megfelelő titoktartást.

  A személyes adatok biztonságát Adatkezelő a technika szintjének megfelelő fizikai és technikai védelemmel biztosítja, amely megakadályozza az adatokhoz történő illetéktelen/jogosulatlan hozzáférést, megváltoztatást, továbbítást, nyilvánosságra hozatalt, törlést, megsemmisülést, törlést, hozzáférhetetlenné válást, valamint a jogosulatlan adatbevitelt. Adatkezelő ennek keretében gondoskodik a személyes adatok megfelelő elektronikus védelméről (az ehhez használt eszközök rendszeres karbantartásáról, fejlesztéséről és frissítéséről), valamint arról, hogy a személyes adatokat tároló eszközt (szervert) megfelelő fizikai védelemmel ellátott zárt helyiségben helyezze el.

  Adatkezelő minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó fájlok sérülése, eltűnése, illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása) elkerülésére. Egy mégis bekövetkező incidens esetén a szükséges intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából Adatkezelő nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

   

  1. Az érintettek jogai

   

  Adatkezelő biztosítja, hogy az alábbiak szerint érvényesüljenek az érintettek jogai. Az érintett a jogait – a kötelező adatkezelés eseteit kivéve – valamennyi adatkezelés során gyakorolhatja.

  Adatkezelő lehetőséget biztosít az érintett számára, hogy az érintetti jogai gyakorlásával kapcsolatos kérelmét az alábbi módok bármelyikén előterjessze: (i) postai úton, (ii) e-mail útján, (iii) telefonon.

  Adatkezelő az érintett kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül teljesíti, és tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva tájékoztatja erről az érintettet. A kérelem megtagadásáról Adatkezelő szintén ezen határidőn belül dönt és tájékoztatja az érintettet a kérelem megtagadásáról, ennek okairól, valamint az érintett ezzel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségeiről.

  Adatkezelő az érintett kérelmét főszabály szerint e-mail útján teljesíti, ha azonban az érintett postai vagy telefonos elérhetősége megadásával kifejezetten ezt kéri, Adatkezelő a kérelmet postai vagy telefonos úton teljesíti. Az érintett kérésére telefonos tájékoztatás kizárólag akkor adható, ha az érintett személyazonosságát igazolta. Adatkezelő az érintett postai címét vagy telefonszámát semmilyen más célra nem használja fel.

  Adatkezelő az érintettek – alább részletezett – kérelmeinek teljesítéséért díjat, költségtérítést nem számít fel. Arra az esetre azonban, ha az érintettől azonos adatkörre vonatkozó újabb kérelem érkezik be az előző, már teljesített kérelmet követő egy éven belül, Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy a kérelem teljesítéséért a teljesítéssel kapcsolatos munkateherrel arányos költségtérítést állapítson meg.

  a.  Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog:

   Adatkezelő az érintett kérelmére tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető módon, világosan és közérthetően megfogalmazva tájékoztatást nyújt részére az alábbi információkról:

   • arról, hogy személyes adatainak kezelése Adatkezelőnél folyamatban van-e;
   • az Adatkezelő nevéről és elérhetőségeiről;
   • az adatfeldolgozásról, az adatfeldolgozók nevéről és elérhetőségeiről;
   • az érintett Adatkezelő által kezelt személyes adatairól és azok forrásáról;
   • a személyes adatok kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról;
   • az adatkezelés időtartamáról;
   • azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
   • az adatkezelés következményeiről;
   • az érintett jogairól;
   • az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

   Adatkezelő az érintett kérelmének hiányában is – e-mail útján – tájékoztatást nyújt az érintettnek az adatkezelésnek e tájékoztatóban foglaltakhoz képest történő lényeges megváltozásáról, a bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

   b.  Helyesbítéshez való jog:
    

   Adatkezelő az érintett kérésére helyesbíti az érintettre vonatkozó, pontatlan személyes adatokat.

   Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére Adatkezelő tájékoztatja az érintettet e címzettekről.

   c. Törléshez való jog:

   Az érintett kérésére Adatkezelő törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

   • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
   • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen;
   • a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezelte;
   • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy magyar jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

   Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a törlésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére Adatkezelő tájékoztatja az érintettet e címzettekről.

   d.  Adatkezelés korlátozásához való jog:
    

   Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

   • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
   • az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
   • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

   Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére Adatkezelő tájékoztatja az érintettet e címzettekről.

   e.  Adathordozhatósághoz való jog:
    

   Adatkezelő az érintett kérésére, az érintett rendelkezésére bocsátja az érintettre vonatkozó, az érintett által megadott személyes adatokat. Adatkezelő továbbá vállalja, hogy ezeket a személyes adatokat az érintett egy másik adatkezelőnek anélkül továbbíthatja, hogy ezt Adatkezelő akadályozná.

   f.  Jogorvoslathoz való jog:
    

   Amennyiben az érintett úgy véli, hogy Adatkezelő az adatkezelése során megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél, azaz panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; honlap: www.naih.hu; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: +36-1/391-1400; faxszám: +36-1/391-1400; a továbbiakban: „NAIH”), vagy az illetékes bírósághoz fordulhat. Adatkezelő vállalja, hogy ezen eljárások során az érintett bírósággal vagy a NAIH-hal mindenben együttműködik, az adatkezelésre vonatkozó adatokat az érintett bíróság vagy a NAIH részére kiadja.

   Adatkezelő kötelezettséget vállal arra is, hogy az érintett személyes adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kárt megtéríti. Az érintett személyiségi jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat követelhet. Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő, továbbá ha a kár vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származik.

    

    

   II. AZ EGYES ADATKEZELÉSEK

     

    1. Vásárlásokkal kapcsolatos szerződésekkel, számlázással, könyveléssel kapcsolatos adatkezelés

    Termékeinket díj ellenében kínáljuk. Ezen díjakról ügyfeleink számára számlát állítunk ki. A számlázással, könyveléssel kapcsolatos adatkezelésünk a Sztv. rendelkezésein alapul.

    Az adatkezelés célja: termékek ügyfél által történő megvásárlása, az ellenérték meghatározása és számlázása.

    Az adatkezelés jogalapja: olyan szerződés teljesítésének szükségessége, amelyben az érintett az egyik fél [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja], valamint a Sztv. 169. § (1) és (2) bekezdésének rendelkezései szerinti jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja]

    A kezelt személyes adatok köre: természetes személy ügyfél vezeték- és utóneve, címe, e-mail címe, telefonszáma, jogi személy ügyfél kapcsolattartójának vezeték- és utóneve, e-mail címe, telefonszáma.

    Az adatkezelés időtartama: a személyes adatok érintett által történő megadásának időpontjától a szerződés teljesítésétől számított 5 évig (elévülési idő). Számla kibocsátása esetén az adatkezelés időtartama a személyes adatok érintett által történő megadásának időpontjától az adott üzleti évről készített beszámoló, üzleti jelentés, illetve könyvviteli elszámolás elkészítésétől számított 8 év.

    Adatfeldolgozó igénybevétele:

     

    Név

    Székhely

    Adatfeldolgozói feladat

    Németh és Németh Kft.

    1105 Budapest, Kőrösi Csoma út 43/A. IV.em 4.

    Számviteli, könyvelési és bérszámfejtési feladatok ellátása

    NVL IT Kft.

    2092 Budakeszi, Vadverem utca 24.

    Technikai háttér szolgáltatása (rendszergazdai és rendszerfelügyeleti feladatok ellátása)

    KBOSS Kft. (számlázz.hu)

    1031 Budapest, Záhony utca 7.

    számlázási feladatok végzése

    Billingo Technologies Zrt. (billingo.hu)

    1133 Budapest, Árbóc utca 6. III. emelet

    számlázási feladatok végzése

    GLS General Logistics Systems Hungary Kft.

    2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.

    Termékek kézbesítése

    FoxPost Zrt.

    3300 Eger, Pacsirta utca 35/A.

    Termékek csomag automatákon keresztüli kézbesítése

    Packeta Hungary Kft.

    1044 Budapest, Ezred utca 1-3. B2/11. ép.

    Termékek kézbesítése  Termékek csomag automatákon keresztüli kézbesítése

     

     

    Más adattovábbítás: nemfizetés esetén Adatkezelő az adós tartozásával kapcsolatos iratokat (számlák, rendelések) átadja a tartozás behajtásával kapcsolatban eljáró jogi képviselőnek (ügyvédi irodának)

    Az adattovábbítás jogalapja: olyan szerződés teljesítésének szükségessége, amelyben az érintett az egyik fél [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja], Adatkezelő ahhoz fűződő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja], hogy a megkötött szerződés a részére teljesítésre kerüljön [Ptk. 6:137. § és 6:215. § (1) bek.].

    Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az érintett Adatkezelő termékeit nem vásárolhatja meg.

    A személyes adatok tárolásának módja: papír alapon és elektronikusan is.

    Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait Adatkezelő kezeli) – a kötelező adatkezelés kivételével –

    a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről való tájékoztatást, valamint az ezen személyes adatokhoz való hozzáférést,
    b) kérelmezheti azok helyesbítését,
    c) kérelmezheti azok törlését,
    d) kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy Adatkezelő az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
    e) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
    f) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat Word vagy Excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

      

     1. Kapcsolatfelvétel ügyfél által

     Önnek lehetősége van velünk e-mail és telefon útján is felvenni a kapcsolatot.

     A kapcsolatfelvétel során Ön önként adja meg a személyes adatait, amelyeket a kapcsolatfelvételen túl egyéb célra nem használunk fel.

     Az adatkezelés célja: kapcsolattartás ügyféllel.

     Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja], valamint az adatkezelés szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja].

     A kezelt személyes adatok köre: név (vezeték- és utónév), e-mail cím, telefonszám, a kapcsolatfelvétel során az érintett által feltárt egyéb személyes adat.

     Az adatkezelés időtartama: a kapcsolatfelvételtől a kapcsolatfelvétel céljának megvalósulásáig, de legfeljebb a kapcsolatot felvevővel történő, a kapcsolatfelvétel alapját képező szerződés megkötéséig.

     Adatfeldolgozó igénybevétele:

     Adatfeldolgozó neve

     Adatfeldolgozó székhelye

     Adatfeldolgozói feladat

     NVL IT Kft.

     2092 Budakeszi, Vadverem utca 24.

     Technikai háttér szolgáltatása (rendszergazdai és rendszerfelügyeleti feladatok ellátása)

      

     Más adattovábbítás: -

     Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az érintett Adatkezelővel nem tudja felvenni a kapcsolatot.

     A személyes adatok tárolásának módja: elektronikusan.

     Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait Adatkezelő kezeli)

     a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről való tájékoztatást, valamint az ezen személyes adatokhoz való hozzáférést,
     b) kérelmezheti azok helyesbítését,
     c) kérelmezheti azok törlését,
     d) kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy Adatkezelő az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
     e) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
     f) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat Word vagy Excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

       

      1. Rendezvényre, eseményre való jelentkezés, e-mailes visszajelzés

       

      Előfordulhat, hogy valamely általunk szervezett rendezvény vagy esemény esetében Önt a részvétele szándékának előzetes, e-mailben való jelzésére kérjük fel, vagy kérjük, hogy részvételi szándékát e-mail útján erősítse meg. Az ennek során megadott személyes adatait más célra nem használjuk fel, a rendezvényt vagy eseményt követően haladéktalanul töröljük.

      Az adatkezelés célja: Adatkezelő által szervezett rendezvények, események szervezése.

      Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja], valamint Adatkezelő ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy rendezvényét, eseményét a résztvevők számára tekintettel tudja megszervezni [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja].

      A kezelt személyes adatok köre: név (vezeték- és utónév), e-mail cím, esetlegesen telefonszám.

      Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő rendezvényére, eseményére való jelentkezéstől, erre vonatkozó e-mailes megerősítéstől az adott rendezvény, esemény végéig.

      Adatfeldolgozó igénybevétele:

       

      Adatfeldolgozó neve

      Adatfeldolgozó székhelye

      Adatfeldolgozói feladat

      NVL IT Kft.

      2092 Budakeszi, Vadverem utca 24.

      Technikai háttér szolgáltatása (rendszergazdai és rendszerfelügyeleti feladatok ellátása)

       

      Más adattovábbítás: -

      Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az érintett Adatkezelő rendezvényén, eseményén nem tud részt venni.

      A személyes adatok tárolásának módja: elektronikusan.

      Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait Adatkezelő kezeli)

      1. a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről való tájékoztatást, valamint az ezen személyes adatokhoz való hozzáférést,
      2. b) kérelmezheti azok helyesbítését,
      3. c) kérelmezheti azok törlését,
      4. d) kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy Adatkezelő az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
      5. e) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
      6. f) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat Word vagy Excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

       

       

      1. Panaszkezelés

       

      Amennyiben Ön valamely termékünkkel elégedetlen lenne, panaszt nyújthat be hozzánk. A panasz benyújtására mind e-mailben, mind telefonon van lehetősége.

      A telefonbeszélgetést nem rögzítjük, az e-mailben benyújtott panaszra pedig nincs meghatározott formánk, Ön dönti el, milyen személyes adatot ad meg, ugyanakkor az Ön nevének hiánya a panasz orvoslásának akadályát képezni. Előfordul, hogy a telefonos megkeresés azonnal nem válaszolható meg; ilyenkor a panaszokat kezelő munkatársunk a panasz e-mailes megerősítését kéri Öntől az esetleges további kérdések tisztázása érdekében telefonos elérhetőség megadásával együtt.

      Az adatkezelés célja: Adatkezelő termékeivel kapcsolatban felmerült panaszok kezelése.

      Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja], valamint olyan szerződés teljesítésének szükségessége, amelyben az érintett az egyik fél [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja].

      A kezelt személyes adatok köre: név (vezeték- és utónév), e-mail cím, telefonszám, az érintett által a panaszban feltárt egyéb személyes adat

      Az adatkezelés időtartama: a panasz jelzésétől a panasz elintézéséig.

      Adatfeldolgozó igénybevétele:

       

      Adatfeldolgozó neve

      Adatfeldolgozó székhelye

      Adatfeldolgozói feladat

      NVL IT Kft.

      2092 Budakeszi, Vadverem utca 24.

      Technikai háttér szolgáltatása (rendszergazdai és rendszerfelügyeleti feladatok ellátása)

       

      Más adattovábbítás: -

      Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Adatkezelő az érintett panaszával kapcsolatban nem tud segítséget nyújtani, annak orvoslására nem tud megfelelő lépéseket tenni.

      A személyes adatok tárolásának módja: elektronikusan.

      Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait Adatkezelő kezeli)

      a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről való tájékoztatást, valamint az ezen személyes adatokhoz való hozzáférést,
      b) kérelmezheti azok helyesbítését,
      c) kérelmezheti azok törlését,
      d) kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy Adatkezelő az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
      e) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
      f) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat Word vagy Excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

       

      1. Jelentkezés álláshirdetésre, ki nem választott jelentkező önéletrajzának további őrzése

       

      Betöltetlen állásainkra önéletrajz elküldésével lehet jelentkezni. Az állás betöltéséről és a kiválasztásáról vagy nem kiválasztásáról értesítjük az összes jelentkezőt. A kiválasztott jelentkezők esetében a további adatkezelésre a munkavállalók személyes adatainak kezelésére vonatkozó szabályok lesznek irányadóak.

      A ki nem választott jelentkezőknek lehetőségük van hozzájárulni ahhoz, hogy egy esetleges későbbi álláslehetőség érdekében önéletrajzukat és annak esetleges mellékleteit az alább jelzett ideig megőrizzük, és így a jövőben más álláslehetőséggel esetlegesen megkeressük, állásinterjúra behívjuk. A ki nem választott jelentkezők ezzel kapcsolatos hozzájárulását a vonatkozó állás betöltéséről és a ki nem választásról szóló értesítéssel egyidejűleg kérjük, 30 napot biztosítva a hozzájárulás megadásához.

      Előfordul, hogy álláshirdetés hiányában is küldenek részünkre önéletrajzot. Ezek kezelésével kapcsolatban a ki nem választott jelentkezők hozzájáruláson alapuló adatkezelésével megegyezően járunk el.

      Az adatkezelés célja: aktuális vagy esetleges, jövőbeli betöltendő állásra való jelentkezés.

      Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja].

      A kezelt személyes adatok köre: név, állandó lakcím, tartózkodási hely, telefonszám, e-mail cím, születési hely, idő, képzettségek és végzettségek, fénykép, motivációs levél vagy egyéb kísérőlevél, valamint az önéletrajzban megadott egyéb személyes adatok.

      Az adatkezelés időtartama: az állásra történő jelentkezéstől a további őrzéshez való hozzájárulás hiánya esetén a vonatkozó állás betöltéséig, további őrzés esetén vagy álláshirdetés hiányában – az önéletrajzot az érinett nem egy aktuális állásra vonatkozóan küldi el Adatkezelőnek – az érintett kérelmére való törlésig, de legfeljebb az önéletrajz benyújtásától számított 6 hónapig.

      Adatfeldolgozó igénybevétele:

       

      Adatfeldolgozó neve

      Adatfeldolgozó székhelye

      Adatfeldolgozói feladat

      NVL IT Kft.

      2092 Budakeszi, Vadverem utca 24.

      Technikai háttér szolgáltatása (rendszergazdai és rendszerfelügyeleti feladatok ellátása)

       

      Más adattovábbítás: -

      Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az érintett nem tud jelentkezni Adatkezelő állásajánlatára. Ha pedig a ki nem választott jelentkező nem járul hozzá önéletrajza további őrzéséhez vagy álláshirdetés hiányában nem küldi el az érintett az önéletrajzát, Adatkezelő nem tudja értesíteni az érintettet egy, a későbbiekben megüresedett állásról és őt állásinterjúra behívni, hacsak az érintett az önéletrajzát újból el nem küldi Adatkezelőnek.

       

      A személyes adatok tárolásának módja: papír alapon és elektronikusan is.

      Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait Adatkezelő kezeli)

      a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről való tájékoztatást, valamint az ezen személyes adatokhoz való hozzáférést,
      b) kérelmezheti azok helyesbítését,
      c) kérelmezheti azok törlését,
      d) kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy Adatkezelő az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
      e) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
      f) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat Word vagy Excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

        

       1. A honlap webanalitikai célú adatkezelése, cookie-k (sütik)

        

       Adatkezelő honlapja (http://ignshop.hu/) a Google Analytics alkalmazásával a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

       A Google Analytics tevékenységéről bővebben itt tájékozódhat: https://policies.google.com/privacy?hl=hu.

       A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását.A süti-beállításokat a honlapunk meglátogatásához használt böngészőjének beállításai között módosíthatja, ezen beállításokról az alábbi linkeken talál bővebb tájékoztatatást:

        

        

       Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, nyomon követése, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, webanalitikai mérések, személyre szabott kiszolgálás.

       Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont], valamint Adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja].

       Jogos érdek megnevezése: Adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a honlap felhasználóinak azonosításához és testreszabott kiszolgálásához.

       A kezelt személyes adatok köre: IP cím, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.

       Az adatkezelés időtartama: a honlap meglátogatásától számított legfeljebb 7 nap

       Adatfeldolgozó igénybevétele:

       Adatfeldolgozó neve

       Adatfeldolgozó székhelye

       Adatfeldolgozói feladat

       NVL IT Kft.

       2092 Budakeszi, Vadverem utca 24.

       Technikai háttér szolgáltatása (rendszergazdai és rendszerfelügyeleti feladatok ellátása)

        

       Más adattovábbítás: -

       Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A felhasználó testreszabott kiszolgálását Adatkezelő nem tudja megvalósítani.

       A személyes adatok tárolásának módja: elektronikusan.

       Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait Adatkezelő kezeli)

       a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről való tájékoztatást, valamint az ezen személyes adatokhoz való hozzáférést,
       b) kérelmezheti azok helyesbítését,
       c) kérelmezheti azok törlését,
       d) kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy Adatkezelő az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
       e) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
       f) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat Word vagy Excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

         

        1. Kamerás megfigyelés (elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazása)

         

        Raktáraink területén az emberi élet, testi épség védelme, továbbá vagyonvédelem céljából, az esetleges jogsértő cselekmények megelőzése, a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése és a jogsértések bizonyítása érdekében elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz(hat)unk. Az általunk használt kamerarendszer élőképet közvetít és rögzít.

        Az adatkezelés célja: Adatkezelő raktárainak területén tartózkodó személyek életének és testi épségének védelme, a személy- és vagyonbiztonságnak az elektronikus megfigyelőrendszer (kamerarendszer) igénybevételével történő fenntartása, esetleges jogsértő cselekmények megelőzése, a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése és a jogsértések bizonyítása.

        Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja] és az Szvtv. 26. § (1) bekezdés e) pontja és 31. § (1)-(4) bekezdéseiben foglaltak alapján Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja].

        A 16. életévét betöltött fiatalkorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozat érvényességéhez, törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

        A kezelt személyes adatok köre: az érintettek a képfelvételeken látszódó arcképmása, magatartása.

        Az adatkezelés időtartama: a felvétel elkészültétől számított 5 munkanapig, vagy az érintett, hatóság vagy bíróság megkeresése esetén a felvétel elkészültétől számított 30 napig.

        Adatfeldolgozó igénybevétele:

         

        Adatfeldolgozó neve

        Adatfeldolgozó székhelye

        Adatfeldolgozói feladat

        NVL IT Kft.

        2092 Budakeszi, Vadverem utca 24.

        Technikai háttér szolgáltatása (rendszergazdai és rendszerfelügyeleti feladatok ellátása)

         

        Más adattovábbítás: szabálysértési eljárás vagy büntetőeljárás esetén az eljáró hatóság vagy bíróság felé.

        Az adattovábbítás jogalapja: az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, Szvtv. 31. § (6) bek., Be. 71. § (1) bek., 141. § (2) bek. a) pontja, Új Be. 261. § (1)-(3) bek., 264. § (1) bek., Szbtv. 75. § (1) a) pontja].

        Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az érintett a kamerával megfigyelt területre nem tud belépni.

        A személyes adatok tárolásának módja: elektronikusan.

        Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait Adatkezelő kezeli)

        1. a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről való tájékoztatást, valamint az ezen személyes adatokhoz való hozzáférést,
        2. b) kérelmezheti azok helyesbítését,
        3. c) kérelmezheti azok törlését,
        4. d) kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy Adatkezelő az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
        5. e) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
        6. f) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat Word vagy Excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

         

        Raktárainkban a kamerás megfigyelésről figyelemfelhívó tábla kerül(t) kihelyezésre az érintett terület bejáratánál, a vonatkozó adatkezelési tájékoztatónk pedig valamennyi egységünkben munkatársaink segítségével elérhető. 

         

        1. Elektronikus beléptető rendszer

        Irodánkban és raktárainkban a személyforgalom ellenőrzése, be- és kilépések nyomon követése, az emberi élet, testi épség védelme, továbbá vagyonvédelem céljából, az esetleges jogsértő cselekmények megelőzése, a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése és a jogsértések bizonyítása érdekében elektronikus kártyarendszerrel működő, beléptető rendszert alkalmaz(hat)unk.

        A belépésre jogosultaknak az elektronikus beléptető rendszer működtetéséhez kezelt azonosító adatot (kártyaszám és a hozzá rendelt munkavállaló neve), valamint az elektronikus beléptető rendszer működtetése során keletkezett adatokat (a be- és kilépés időpontja) a távozástól számított hetvenkét óra elteltével semmisítjük meg.

        Az adatkezelés célja: személyforgalom ellenőrzése, be- és kilépések nyomon követése, az emberi élet, testi épség védelme, továbbá vagyonvédelem céljából, az esetleges jogsértő cselekmények megelőzése, a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése és a jogsértések bizonyítása.

         

        Az adatkezelés jogalapja: az Szvtv. 26. § (1) bekezdés a) pontja és 32. § (1) bekezdéseiben foglaltak alapján Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja].

        A kezelt személyes adatok köre: vezeték- és utónév, be- és kilépés időpontja.

        Az adatkezelés időtartama: a távozástól számított hetvenkét óra leteltéig.

        Adatfeldolgozó igénybevétele:

         

        Adatfeldolgozó neve

        Adatfeldolgozó székhelye

        Adatfeldolgozói feladat

        NVL IT Kft.

        2092 Budakeszi, Vadverem utca 24.

        Technikai háttér szolgáltatása (rendszergazdai és rendszerfelügyeleti feladatok ellátása)

         

        Más adattovábbítás: szabálysértési eljárás vagy büntetőeljárás esetén az eljáró hatóság vagy bíróság felé.

        Az adattovábbítás jogalapja: az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, Szvtv. 31. § (6) bek., Be. 71. § (1) bek., 141. § (2) bek. a) pontja, Új Be. 261. § (1)-(3) bek., 264. § (1) bek., Szbtv. 75. § (1) a) pontja].

        Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az érintett az elektronikus beléptető rendszerrel védett területre nem tud belépni.

        A személyes adatok tárolásának módja: elektronikusan.

        Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait Adatkezelő kezeli)

        a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről való tájékoztatást, valamint az ezen személyes adatokhoz való hozzáférést,
        b) kérelmezheti azok helyesbítését,
        c) kérelmezheti azok törlését,
        d) kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy Adatkezelő az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
        e) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
        f) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat Word vagy Excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

          

         Az elektronikus beléptető rendszer alkalmazásáról készült Adatkezelési tájékoztatónkat valamennyi munkatársunk alkalmazásakor megismeri, a tudomásulvételét aláírásával hitelesíti.

         Utoljára frissítve: 2023.09.04.