Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

Általános szerződési feltételek (a továbbiakban ÁSZF) főbb pontjai

- Előszó
- Impresszum, fogalmak, vonatkozó jogszabályok
- Az ÁSZF hatálya, a szerződés nyelve, formája
- Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek
- Szerzői jogok
- Részleges érvénytelenség, magatartási kódex
- A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések
- Árak
- A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás
- A (webáruház) honlap használata
- A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)
- Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte
- Fizetési módok
- Szállítási / átvételi módok, díjak
- Teljesítési határidő
- Az adatbeviteli hibák javítása - Felelősség a megadott adatok valóságáért
- Eljárás hibás ár esetén
- Jogszabályba ütköző megrendelés
- Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés
- Külföldre történő értékesítés
- Törzsvásárlói program

 

Fogyasztói tájékoztató a vonatkozó Kormányrendelet alapján

- Elállási jog
- Kellékszavatosság
- Termékszavatosság
- Jótállás
- elállás
- a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerinti elállási nyilatkozat-minta


Előszó

 

Üdvözlünk honlapunkon!
Köszönjük, hogy látogatásoddal, vásárlásoddal megtisztelsz bennünket!
Kérjük, hogy megrendelésed véglegesítése előtt figyelmesen olvasd el a jelen dokumentumot, mert megrendelésed véglegesítésével elfogadod a jelen ÁSZF tartalmát!
Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdésed merült fel, vagy amennyiben egyedi igényed szeretnéd velünk megbeszélni, úgy kérjük, vedd fel munkatársainkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!

 


Impresszum: a Szolgáltató (Eladó, Vállalkozás) adatai


Név: MLK Consulting Kft.
Székhely: 1135 Budapest, Szent László út 8.
Levelezési cím: 1135 Budapest, Szent László út 8.
Nyilvántartásba vevő hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 01-09-900594
Adószám: 14364057-2-41
Nyilvántartási szám: XIII/13917/2019/B
Képviselő: Mátyus Tamás, ügyvezető
Telefonszám: +3670 703 6060
E-mail: info@ignshop.hu
Honlap: www.ignshop.hu
Bankszámlaszám: Unicredit Bank Zrt. 10918001-00000111-67510000
Tárhelyszolgáltató adatai:
Név: Shopify International Ltd.
Székhely: Írország
Elérhetőség: privacy@shopify.com

Fogalmak


Áru:
a) ingó dolog, ideértve a tartályban, palackban vagy egyéb módon korlátozott mennyiségben vagy meghatározott űrtartalommal kiszerelt víz, gáz és villamos energia, valamint
b) ingó dolog, amely digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatást foglal magában vagy azzal össze van kapcsolva, olyan módon, hogy az érintett digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás hiányában az áru nem tudná betölteni funkcióit (a továbbiakban: a digitális elemeket tartalmazó áru)
Felek: Eladó és Vevő együttesen. A jelen ÁSZF elkészítését szabályozó jogszabályi rendelkezések szövegezésének megfelelően az ÁSZF-ben az Eladó - Vállalkozás megjelöléssel, a Vevő - Fogyasztó, Vásárló megjelöléssel is szerepelhet.

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül

Honlap: a jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál

Korábbi ár: A korábbi árat az Eladó árcsökkentés bejelentése esetén a termék termékoldalán áthúzással jelöli. A korábbi ár az árcsökkentés bejelentését közvetlenül megelőző, 30 napnál nem rövidebb idő alatt az eladásra kínált termék vonatkozásában alkalmazott legalacsonyabb eladási árat jelenti. Ha a Termék 30 napnál rövidebb ideje van forgalomban (újonnan forgalomba hozott termék) a korábbi ár az Eladó által a Termékre egy olyan időszakban alkalmazott legalacsonyabb árat jelenti, amely nem rövidebb, mint az árcsökkentés alkalmazását megelőző 15 nap. Ha az árcsökkentés mértéke fokozatosan növekszik, a korábbi ár az árcsökkentés első alkalmazása előtti eladási ár. A korábbi ár nem kerül megjelenítésre az általános mennyiségi/értékalapú kedvezmények és egyéb, nem az árhoz kapcsolódó marketing stratégiák esetén (pl. vásárlás mellé ajándék, ingyenes szállítás, egyet fizet kettőt kap akciók).

Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti áru vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi.
Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.

Vevő: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy

Jótállás: A jótállás - hétköznapi és közismert nevén „garancia” - azt jelenti, hogy a jótállást nyújtó fél (eladó) a hibátlan teljesítésért olyképpen felel, hogy a jótállás időtartama alatt felmerült minőségi kifogás esetén a felelősség alól csakis akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után, jellemzően a termék fogyasztó által történő nem rendeltetésszerű használata vagy kezelése miatt keletkezett. A jótállásnak két fajtája van: a jogszabályon alapuló, ún. kötelező jótállás, és a felek megállapodásán alapuló, ún. szerződéses jótállás.

Termékszavatosság: a vállalkozás által fogyasztónak eladott termék hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Kellékszavatosság: a kötelezett (a termék eladója, a szolgáltatásnyújtást teljesítő fél) a termék hibájáért (pontosabban: a vásárláskor a termékben már meglévő hiba ok miatt bekövetkező hibáért) kellékszavatossági felelősséggel tartozik.Vonatkozó jogszabályok


A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadó, és különösen, de nem kizárólagosan az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CVL. törvény
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
A Polgári Törvénykönyvről szóló a 2013.évi V. törvény
Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet
A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet
A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet
A termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM–SZMM együttes rendelet
A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

Az ÁSZF hatálya, elfogadása


A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen ÁSZF határozza meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF a felek jogait és kötelezettségeit, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit. A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, amelyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják. Megrendelésed véglegesítése előtt köteles vagy megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházunkban történő vásárlásoddal elfogadod a jelen ÁSZF rendelkezéseit, az ÁSZF a közöttünk létrejövő szerződés részét képezi. A webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályozza.

A szerződés nyelve, a szerződés formája


A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja.

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek


A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Telefon: +3670 703 6060
Internet cím: www.ignshop.hu
E-mail: info@ignshop.hu
Székhely: 1135 Budapest, Szent László út 8.

A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.


A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni.

Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül - az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően - az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni.


Az írásbeli panaszt a vállalkozás - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.


A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 

1. a fogyasztó neve, lakcíme,
2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
3. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
4. a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,
6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma

 

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást. Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:


Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál.
Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

Bírósági eljárás.
A Fogyasztó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyv, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Békéltető Testület:

A Testület eljárásának célja, hogy a fogyasztók és a gazdálkodó szervezetek, azaz a vállalkozók között felmerült vitás ügyeket a felek között egyezséggel zárja le. Ha nem jön létre egyezség, akkor a Békéltető Testület a határozatával dönti el az ügyet, amelynél figyelemmel kell lennie a fogyasztói jogok gyors, hatékony és egyszerű érvényesítésére.
A gyorsaságot biztosítják a fogyasztóvédelemről szóló törvényben meghatározott rövid határidők melyeket a feleknek és a Békéltető Testületnek is be kell tartania. A gyorsaság egyben biztosítja a hatékony eljárás lebonyolítását is.

Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes.
A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg.
Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.
Ha több fogyasztó közösen terjeszt elő kérelmet, bármelyik kérelmezőre illetékes testület valamennyi kérelmezőre nézve illetékes.
A békéltető testület hatáskörébe az áruk és szolgáltatások

 

- minőségével, biztonságosságával,
- és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával,
- valamint a szerződések megkötésével és teljesítésével


kapcsolatos fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése tartozik.


Ez azt jelenti, hogy amennyiben akár adásvételi, akár vállalkozói szerződés alapján nyújtott szolgáltatás nem felel meg a jogszabályokban, illetve a szerződésben foglaltaknak a vevő, illetve a megrendelő a Békéltető Testülethez fordulhat. A Békéltető Testület hatáskörébe nem tartoznak bele azok az ügyek, amelyekre jogszabály más szerv hatáskörét állapítja meg.

A Békéltető Testület eljárása


A békéltető testület a meghallgatást személyes jelenlét nélküli, hang- és képi átvitelt egyidejűleg biztosító elektronikai eszköz útján online formában tartja meg, kivéve, ha a fogyasztó kéri, a békéltető testület személyes meghallgatást tart.

A békéltető testület az illetékességi területén található megyei jogú városokban a fogyasztó erre irányuló kérelme esetén szükség szerint heti egy alkalommal személyes meghallgatást biztosít a fogyasztók részére.

A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó, azaz a vevő illetve az adott szolgáltatást igénybe vevő az érintett gazdálkodó szervezettel közvetlenül megkísérelje a panaszügy rendezését. A közvetlen rendezés sikertelensége esetén adható be kérelem a Testülethez.

Az eljárás megindításához a kérelemben az alábbiakat szükséges feltüntetni:

- a fogyasztó, azaz a kérelem benyújtójának nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
- a panasszal érintett gazdálkodó szervezet nevét, székhelyét,
- illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
- a panasz rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, (itt különösen fontos hivatkozni minden az ügy lényegét érintő írásbeli dokumentumra, szerződésre, szállítólevélre, számlára, átvételi elismervényre stb). Ezeket a dokumentumokat csatolni kell a kérelemhez, és a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a vállalkozóval megpróbálta a vitás kérdést közvetlenül tisztázni,
- a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
- az ügy eldöntésére irányuló kifejezett indítványt,
- a fogyasztó aláírását.


A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:
www.bekeltetes.hu/tartalom/21/menu/8
2024. január 1. napjától a Békéltető Testületek illetékessége módosult. Az egyes békéltető testületek illetékességi területe és elérhetősége

BARANYA VÁRMEGYEI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET
A békéltető testület illetékességi területe:
Baranya vármegye, Somogy vármegye, Tolna vármegye
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Telefonszáma: 06-72-507-154,
E-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu
Honlap: www.baranyabekeltetes.hu

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET
A békéltető testület illetékességi területe:
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, Heves vármegye, Nógrád vármegye
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma:06-46-501-090 (új ügyek), 06-46-501-871 (folyamatban lévő ügyek)
E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu
Honlap: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

BUDAPESTI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET
A békéltető testület illetékességi területe: Budapest
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: 06-1-488-2131
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Honlap: https://bekeltet.bkik.hu

CSONGRÁD-CSANÁD VÁREGYEI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET
A békéltető testület illetékességi területe:
Békés vármegye, Bács-Kiskun vármegye, Csongrád-Csanád vármegye
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12..
Telefonszáma: 06-62-554-250/118 mellék
E-mail cím: bekelteto.testulet@cskik.hu
Honlap: https://www.bekeltetes-csongrad.hu/

FEJÉR VÁRMEGYEI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET
A békéltető testület illetékességi területe:
Fejér vármegye, Komárom-Esztergom vármegye, Veszprém vármegye
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
Telefonszáma: 06-22-510-310
E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu
Honlap: https://www.bekeltetesfejer.hu/

GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET
A békéltető testület illetékességi területe:
Győr-Moson-Sopron vármegye, Vas vármegye, Zala vármegye
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: 06-96-520-217
E-mail cím: bekelteto.testulet@gymskik.hu
Honlap: https://bekeltetesgyor.hu/

HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYEI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET
A békéltető testület illetékességi területe:
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye, Hajdú-Bihar vármegye,
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
Székhely: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszáma: 06-52-500-710, 06-52-500-745
E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu
Honlap: https://www.hbmbekeltetes.hu/

PEST VÁRMEGYEI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET
A békéltető testület illetékességi területe: Pest vármegye
Címe: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.
Telefonszáma: 06-1-792-7881
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap: www.pestmegyeibekelteto.hu

Online vitarendezési platform
Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelyen a fogyasztók regisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.
Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

Szerzői jogok
A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos (MLK Consulting Kft.) írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet.


Részleges érvénytelenség, magatartási kódex
Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandók. Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.


A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések
A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható. A weboldalon megjelenő adatokat MySQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk.


Árak
A vételár a termék mellett feltüntetett – pirossal vastagon szedett – összeg, amely nem tartalmaz a megrendelés teljesítéséhez kötődő semmilyen egyéb költséget (pl.: szállítási költség).
Az árak forintban értendők, tartalmazzák az Általános forgalmi adót (ÁFA).
Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy üzletpolitikai okból az árakat bármely időpontban módosítsuk. Az internetes/elektronikus ármódosítás eredményezhet olyan helyzetet is, hogy adott pillanatban a vásárlót kedvezőtlenebb helyzetbe hozzuk, mely esetekben a vásárló ezirányú bizonyított felszólamlása esetén mérlegelés nélkül adjuk meg a korábbi, kedvezőbb kondíciót.
Az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre. Amennyiben valamely árat hibásan tüntettünk fel, a már megkötött szerződések esetében az ÁSZF „Eljárás hibás ár” pontja alapján járunk el.

A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás
A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírások adnak tájékoztatást.
Webáruházunk kínálatában – az előrendelhető, előjegyezhető termékek kivételével – csak olyan termékeket jelenítünk meg, amelyekből - a tőlünk elvárható legteljesebb körű gondossággal karbantartott elektronikus nyilvántartás alapján- rendelkezünk értékesítésre alkalmas készlettel, azonban a (vevői) vételi ajánlatod elfogadásának pillanatában, valamint a megrendelés feldolgozása során (pl. áru minőségének ismételt ellenőrzése során feltárt minőségi probléma) felmerülhetnek olyan előre nem látott események, amelyek a teljesítést lehetetlenné tehetik. Az így beállt lehetetlenülés azonban nem teszi ajánlatunkat alkalmassá arra, hogy Téged (a Vevőt) megtévesszünk, mivel az ajánlatunk megtételekor a készletek tekintetében a legjobb tudomásunk szerint jártunk el.


A (webáruház) honlap használata
A webáruház meglátogatása, használata, a termékek közötti böngészés és a szolgáltatások jelentős része elérhető minden látogató számára regisztráció nélkül is, azonban egyes szolgáltatások lehetnek regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek.
A webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott rendelés útján lehetséges.


A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)
A termék oldalakról kosarába gyűjtött termékeket összesítve a kosár ikonra (jobb felső sarokban) majd a „kosárhoz” gombra kattintva tekintheted meg.
Amennyiben meggyőződtél arról, hogy a kosaradban a megrendelni kívánt termékek találhatók, az Általános Szerződési Feltételek elfogadása mellett a „Tovább a fizetéshez” gombra kattintva haladhatsz tovább a vásárlás folyamatában. A következő képernyő segítségével megadhatod a rendeléshez/szállítás teljesítéséhez szükséges adataid, kiválaszthatod a szállítás, valamint a fizetés módját, és megadhatod a már megadott szállítási címedtől eltérő számlázási címed is.
Végül a „Rendelés elküldése” gombra kattintva zárhatod le és küldheted el megrendelésed.
A honlapon közölt információk nem minősülnek részünkről a szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Te minősülsz ajánlattevőnek.
A „Rendelés elküldése” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszed, hogy ajánlatodat megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozatod – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von maga után. Ajánlatod 48 órás időtartamban jelent számodra ajánlati kötöttséget. Amennyiben az ajánlatodat a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazoljuk vissza, mentesülsz az ajánlati kötöttség alól.


Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte
A rendelések feldolgozása két lépcsőben történik. A megrendelés leadására bármilyen időpontban lehetőséged van. A rendelésről először egy automata „Rendelés leadva” tárgyú e-mail visszajelzést küldünk, ami csak annak tényét rögzíti, hogy a megrendelésed a honlapon keresztül megérkezett, de ez a visszaigazolás nem minősül az ajánlat elfogadásának.
Amennyiben azt észleled, hogy az automata visszaigazoló e-mail értesítés az adataidat tévesen tartalmazza (pl. név, szállítási cím, telefonszám stb.), úgy köteles vagy ennek tényét – a helyes adatok megadásával egyidejűleg – velünk e-mail útján haladéktalanul közölni. Amennyiben a megrendeléstől számított 24 órán belül nem kapod meg az automata visszaigazoló e-mailt, úgy kérjük, vedd fel velünk a kapcsolatot, mert elképzelhető, hogy megrendelésed technikai okok miatt nem érkezett meg rendszerünkbe.
A webáruház az ajánlatod elküldését követően egy második, „Rendelés visszaigazolása” tárgyú e-mail útján igazolja vissza az ajánlatot. A szerződés akkor jön létre, amikor az általunk küldött visszaigazoló email a levelezőrendszeredben hozzáférhetővé válik.
A „Csomagod a futárszolgálatnál” tárgyú harmadik e-mail értesítésünkkel tájékoztatunk arról, hogy a megrendelést összekészítettük és átadtuk az általad választott átvételi mód szerinti logisztikai partnerünknek (futárszolgálatnak).
Személyes átvétel esetén arról értesítünk, hogy megrendelésedet mikortól tudod átvenni az IGN Shop átvételi ponton.
Utolsó értesítésünkkel egyidejűleg megküldjük a visszaigazolt megrendelés alapján - az általad megadott számlázási címre – kiállított elektronikus számlát, a szintén általad megadott kontakt e-mail címre (amennyiben nem kerül külön számlázási cím beállításra, úgy a szállítási cím adatai kerülnek a számlán feltüntetésre).


Fizetési módok

 

Bankkártyás fizetés - A termékek ellenértékét bankkártyád használatával is rendezheted a webáruház fizetés oldalán, a személyes átvételi ponton, utánvétes fizetési mód választása esetén a GLS, MPL futárszolgálat munkatársánál, a GLS, MPL, Packeta csomagpontokon, valamint a GLS, FOXPOST, MPL és Packeta csomagautomatáknál. A csomagpontokon történő bankkártyás fizetés lehetőségét érdemes előzetesen ellenőrizni!
PayPal fizetés - A termékek ellenértékét PayPal fiókod használatával is rendezheted.
Utánvétel - Amennyiben a rendelés értékét a csomag kézhezvételekor kívánod kiegyenlíteni, akkor válaszd az "Utánvét" fizetési módot. Számlád ellenértékét készpénzzel és bankkártyával is kiegyenlítheted a GLS, MPL futárszolgálat munkatársánál, a GLS, MPL, Packeta csomagpontokon, valamint a személyes átvételi ponton. A GLS, FOXPOST, MPL, Packeta csomagautomatáknál csak bankkártyás fizetésre van lehetőség. A csomagpontokon történő fizetési mód lehetőségéről előzetesen érdemes tájékozódni!
Készpénz fizetés - Rendelésed ellenértékének készpénzzel történő kifizetésére a GLS, MPL futárszolgálat munkatársánál, a GLS, MPL, Packeta csomagpontokon, valamint a személyes átvételi ponton van lehetőség.


Szállítási / átvételi módok, díjak

 

GLS futárszolgálat belföldön

A szállítási mód díja
0 Ft – 29.999 Ft rendelési érték között: bruttó 1.790 Ft,
30.000 Ft rendelési érték felett: díjmentes (0 Ft.)


GLS csomagpont belföldön

A szállítási mód díja
0 Ft – 29.999 Ft rendelési érték között: bruttó 1.390 Ft,
30.000 Ft rendelési érték felett: díjmentes (0 Ft.)

 

GLS futárszolgálat külföldre

A szolgáltatásba vont országok:
Ausztria, Horvátország, Németország, Románia, Szlovákia
A szállítási mód díja rendelési értéktől függetlenül: 5.000 - 6000 Ft

 

GLS futárszolgálat csere csomag belföldön

A szolgáltatás díja rendelési értéktől függetlenül: 1.700 Ft

 

MPL futárszolgálat belföldön

A szállítási mód díja
0 Ft – 29.999 Ft rendelési érték között: bruttó 1.990 Ft,
30.000 Ft rendelési érték felett: díjmentes (0 Ft.)

 

MPL csomagpont és MPL csomagautomata belföldön

A szállítási mód díja
0 Ft – 29.999 Ft rendelési érték között: bruttó 990 Ft,
30.000 Ft rendelési érték felett: díjmentes (0 Ft.)


FOXPOST csomagautomata

A szállítási mód díja
0 Ft – 29.999 Ft rendelési érték között: bruttó 990 Ft,
30.000 Ft rendelési érték felett: díjmentes (0 Ft.)


Packeta csomagpont és csomagautomata belföldön

A szállítási mód díja
0 Ft – 29.999 Ft rendelési érték között: bruttó 990 Ft,
30.000 Ft rendelési érték felett: díjmentes (0 Ft.)


A Vevő hibájából meghiúsult kézbesítés miatt igényelt újra küldés költségei a Vevőt terhelik.

 

Személyes átvétel
Helyszín: 1135 Budapest, Szent László út 8.
(Szent László út és Mór utca sarok, GPS: 47.523950, 19.083747)
A személyes átvétel díjmentes (0 Ft), a megrendelést a visszaigazolástól számított 5 munkanapig tároljuk, azt követően az előre ki nem fizetett, át nem vett rendelést töröljük.


Az átvételi pont nyitvatartása:


Hétfő: 10.00 – 17.00
Kedd: 10.00 – 18.00
Szerda: 10.00 – 17.00
Csütörtök: 10.00 – 18.00
Péntek: 10.00 – 17.00


Utánvét kezelés díja

Értékhatártól függetlenül, az utánvétes fizetési móddal kért kiszállítás esetén utánvét kezelési költséget számítunk fel az alábbiak szerint.


- GLS futárszolgálatnál készpénzzel, vagy bankkártyával fizetés esetén: 600 Ft
- GLS csomagpontra szállításnál, készpénzzel, v. bankkártyával fizetés esetén: 600Ft,
- GLS csomagautomatánál bankkártyával fizetés esetén: 600Ft
- MPL futárszolgálatnál készpénzzel, vagy bankkártyával fizetés esetén: 400 Ft - MPL csomagpontra szállításnál, készpénzzel, v. bankkártyával fizetés esetén: 400Ft,
- MPL csomagautomatánál bankkártyával fizetés esetén: 400Ft - FOXPOST csomagautomatánál bankkártyával fizetés esetén: 300Ft
- Packeta csomagpontokon készpénzzel, vagy bankkártyával fizetés esetén: 300Ft
- Packeta csomagautomatánál bankkártyával fizetés esetén: 300Ft
- Személyes átvétel esetén az utánvét kezelés díjmentes.Teljesítési határidő

A webáruház logisztikai folyamataira, valamint a szállítást végző vállalkozások teljesítési határidőire tekintettel, a várható szállítási/átvételi határidők az alábbiak szerint alakulnak abban az esetben, ha a megrendelésben szereplő valamennyi termék rendelkezésre áll az expedíciós területen. Számos termék esetében a főoldalon, a kollekciókban és a termékoldalon feltüntetésre kerül a termék speciális szállítási ideje, mely jelentősen befolyásolhatja az alábbiakban megadott időintervallumokat!


GLS futárszolgálat igénybevétele esetén:
a rendelés napján 14.00 óráig leadott megrendelés esetén, a megrendeléstől számított 1-3 munkanap. Meghatározott időpontra történő szállításra nincs mód.
GLS csomagpont és GLS csomagautomata igénybevétele esetén:
a rendelés napján 14.00 óráig leadott megrendelés esetén, a megrendeléstől számított 1-3 munkanap. Meghatározott időpontra történő szállításra nincs mód.
MPL futárszolgálat igénybevétele esetén:
a rendelés napján 14.00 óráig leadott megrendelés esetén, a megrendeléstől számított 3-7 munkanap. Meghatározott időpontra történő szállításra nincs mód.
MPL csomagpont és MPL csomagautomata igénybevétele esetén: a rendelés napján 14.00 óráig leadott megrendelés esetén, a megrendeléstől számított 3-7 munkanap. Meghatározott időpontra történő szállításra nincs mód.
FOXPOST csomagautomatából történő átvétel esetén: a rendelés napján 14.00 óráig leadott megrendelés esetén, a megrendeléstől számított 2- 5 munkanap.
Meghatározott időpontra történő szállításra nincs mód.
Packeta csomagpont és Packeta csomagautomata igénybevétele esetén: a rendelés napján 14.00 óráig leadott megrendelés esetén, a megrendeléstől számított 2-5 munkanap. Meghatározott időpontra történő szállításra nincs mód.
Személyes átvétel esetén: a megrendelést követő visszaigazolás(ok) szerint, figyelembe véve az átvételi pont nyitvatartási idejét.


Az adatbeviteli hibák javítása - Felelősség a megadott adatok valóságáért

A megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt mindvégig lehetőséged van az általad bevitt adatok módosítására. Felhívjuk figyelmedet az adataid pontos megadásának és bevitelének felelősségére, mert mind a számlázást, mind pedig a kiszállítást az általad megadott ezen adatok alapján tudjuk végrehajtani, a terméket eljuttatni Hozzád. Megrendeléseddel tudomásul veszed, hogy jogosultak vagyunk a hibás adatbevitelből, a pontatlanul megadott adatokból, esetlegesen valótlan adatok megadásából eredő minden bizonyíthatóan felmerült kárunkat és költséget Rád (a Vevőre) hárítani. A pontatlan adatbevitelből adódó hibás, vagy meghiúsult teljesítésért való felelősségünket kizárjuk. Felhívjuk figyelmed arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.


Eljárás hibás ár esetén
Felelősségünket kizárjuk a minden gondosságunk ellenére és/vagy az informatikai rendszer hibájából eredően nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árért.

 

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül pl.:

- 0 Ft-os ár,
- a kedvezmény feltüntetése mellett nem a kedvezmény mértékének megfelelően csökkentett, tévesen megjelenő ár (pl.: 1000 Ft-os termék esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált termék).

 

Hibás ár feltüntetése esetén felajánljuk a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, amely információ birtokában dönthetsz arról, hogy megrendeled valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondod a megrendelést.

 

Jogszabályba ütköző megrendelés
Fenntartjuk magunknak annak jogát, hogy azt a megrendelést, amelyet a fogyasztó a 2013. évi V. törvény alapelveinek /különösen, de nem kizárólagosan a Ptk. 1:3 §. (1), 1:4 §. (2), 1:5 §. (1)/ általunk megalapozottan valószínűsített megsértésével kezdeményezett, a teljesítés előtt mint jogszabályba ütközőt, jogosultak vagyunk törölni, ezzel a szerződést semmissé nyilvánítani.

Jogszabályba ütköző a megrendelés különösen (de nem kizárólagosan) ha a fogyasztó a terméket a jóhiszeműség és tiszteség elvének megsértésével rendelte, a fogyasztó magatartása a joggal való visszaélés tilalmát sérti, a megrendelés a jelen általános szerződési feltételekbe, egyéb szerződésbe ütközik, vagy bármely okból kifolyólag jogszabálysértő, a fogyasztó megtéveszti, vagy megtéveszteni próbálja az eladót.

A honlapon történő vásárlás feltételezi a fogyasztó részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a lehetséges hibákra. Kizárjuk felelősségünket az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, véletlenszerű megváltozása miatt, az internetes hálózatban fellépő, a honlap működését akadályozó, korlátozó rendszerhiba, meghibásodás, programhiba, technikai hiba miatt, a honlaphoz való csatlakozás, a honlap megtekintése miatt bekövetkező közvetlen, vagy közvetett károk miatt.


Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés
Amennyiben korábban már rendeltél nálunk úgy terméket, hogy azt a kiszállítás során nem vetted át (ide nem értve azt az esetet, amikor elállási jogoddal éltél), vagy a termék nem kereste jelzéssel érkezett vissza hozzánk, a soron következő megrendelésed teljesítését a vételár és a szállítási költségek előre történő megfizetéséhez köthetjük. Eladó visszatarthatja a termék átadását, ameddig nem győződik meg arról, hogy a termék árának kifizetése sikeresen megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett termék esetén a Vevő a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt Eladó nem kapja meg teljes mértékben a vételár és a szállítási díj összegét). Amennyiben a termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vevőt. A kiszállított termék az Eladó tulajdonában marad mindaddig, amíg a vételár teljes egészében megfizetésre nem kerül (tulajdonjog-fenntartás).
Amennyiben a vevő nem veszi át a szerződésszerűen teljesített megrendelt terméket (fizetési módtól függetlenül) szerződésszegést követ el, a Ptk. 6:156. § (1) bekezdése szerint késedelembe esik (a teljesítést nem fogadja el). A csomag átvételének megtagadása, vagy elmulasztása nem minősül vásárlástól való elállásnak.
Ilyen esetben az eladó a megbízás nélküli ügyvitel szabályai alapján – személyes átvétel megjelölése esetén - a termékhez kapcsolódó tárolás szokásos költségét és – nem személyes átvétel esetén - a szállítási költséget (oda-vissza) is érvényesíti a vevővel szemben. Ha a vevő a termék árát már kifizette, akkor az eladó a termék ellenértékét a szállítási díj levonásával fizeti vissza a vevő részére. Az eladó a visszaérkezett terméket, vagy személyes átvétel megjelölése esetén az át nem vett terméket 5 munkanap után jogosult értékesíteni, vevő ez esetben követelést nem támaszthat az eladóval szemben. Eladó jogosult a rendelést egy, vagy több alkalommal át nem vevő vásárló következő rendelését visszautasítani.


Külföldre történő értékesítés

Eladó nem különbözteti meg a Honlap használatával Magyarország területén és az azon kívül az Európai Unió területén belüli vásárókat. A jelen ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában az Eladó Magyarország területén biztosítja a megrendelt termékek kiszállítását/átvételét.
A Magyarországon kívüli vásárlásra is jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak azzal, hogy a vonatkozó rendelet előírásai alapján jelen pont értelmezésében vevőnek az a fogyasztó minősül, aki valamely tagállam állampolgára, vagy valamely tagállamban lakóhellyel rendelkezik, vagy az a vállalkozás, amely valamely tagállamban letelepedési hellyel rendelkezik, és az Európai Unión belül kizárólag végfelhasználás céljából vásárol árut vagy vesz igénybe szolgáltatást, vagy ilyen szándékkal jár el. Fogyasztónak az a természetes személy minősül, aki olyan célból jár el, amely kívül esik kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenysége körén.
A kommunikáció és a vásárlás nyelve elsősorban a magyar nyelv, Eladó nem köteles a Vevő tagállama szerinti nyelven kommunikálni a Vevővel.
Eladó nem köteles, hogy megfeleljen a Vevő tagállama szerinti nemzeti jogban az érintett Termékkel kapcsolatban meghatározott szerződésen kívüli követelményeknek, például címkézési vagy ágazatspecifikus követelményeknek, vagy hogy tájékoztassa a Vevőt ezekről a követelményekről.
Eladó eltérő rendelkezése hiányában Magyarországi ÁFÁ-t alkalmazza minden Termék esetében. Vevő a jelen ÁSZF szerint élhet jogérvényesítési lehetőségeivel. Elektronikus fizetési megoldás alkalmazása esetén a fizetés az Eladó által meghatározott pénznemben valósul meg.
Eladó visszatarthatja a Termék átadását ameddig nem győződik meg arról, hogy a Termék árának és a szállítási díjnak kifizetése sikeresen és maradéktalanul megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett termék esetén Vevő a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat (szállítási díjat) és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt Eladó nem kapja meg teljes mértékben a vételár összegét). Amennyiben a Termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót.
Eladó a Termék átadása érdekében a magyar vásárlókat megillető átadási lehetőségeket biztosítja a nem magyarországi Vevőknek is.
Amennyiben Vevő az ÁSZF szerint kérheti a Termék szállítását Magyarország területére, vagy bármely más Európai Uniós tagállam területére, ezt kérheti a nem magyarországi Vevő is bármely az ÁSZF-ben megjelölt szállítási módon.
Amennyiben Vevő az ÁSZF szerint választhatja a Termék személyes átvételét az Eladónál, ezzel élhet a nem magyarországi Vevő is.
Egyebekben a Vevő kérheti, hogy a Termék szállítását saját költségén oldhassa meg külföldre. Magyar vásárlót ez a jog nem illeti meg.
Eladó a szállítási díj megfizetését követően teljesíti a megrendelést, amennyiben Vevő a szállítási díjat nem fizeti meg Eladó számára, vagy a saját szállítást nem oldja meg az előre egyezetetett időpontig, Eladó a szerződést felmondja és az előre megfizetett vételárat visszafizeti a Vevő számára.


Törzsvásárlói Program
A programhoz való csatlakozáshoz létre kell hoznod egy személyes fiókot a rendszerben (kattintás a “Fiók létrehozása” gombra). Az elkészült fiókkal elkezdhető a pontgyűjtés.
A jutalompontokhoz különböző tevékenységek teljesítésével lehet hozzájutni. A "Jutalmak" fülre kattintva látható milyen tevékenységekért gyűjthetők pontok.
A jutalompontok elköltése/beváltásához a "Jutalmak" fülre kell kattintani és látható lesz a teljes lista, mely megmutatja, hogy milyen jutalmakra válthatók be pontok.
A pontok beváltásakor a választott jutalomnak megfelelő kuponkódot küldünk, amely a következő vásárláskor váltható be.
A Törzsvásárlói Programban gyűjtött pontok nem minősülnek fizetőeszköznek, azok készpénzre váltása kizárt.
A Törzsvásárlói Programban kizárólag természetes személyek vehetnek részt. Pontok gyűjtésére, jutalomra, vagy kedvezményre váltásra is csak természetes személyek jogosultak.

Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján

Tartalomjegyzék

Fogyasztói tájékoztató

- Elállási jog
- Szavatossági jogok


Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!
A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát

a) áru adásvételére irányuló szerződés esetén
aa) az árunak,
ab) több áru adásvételekor, ha az egyes áruk szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott árunak,
ac) több tételből vagy darabból álló áru esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
ad) ha az árut meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,
a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;
b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától
számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.
Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.


Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű írásbeli nyilatkozat útján, vagy az alábbi honlapról letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja:
https://njt.hu/jogszabaly/2014-45-20-22


A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő az előzőekben írtak szerinti 14 nap.
A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.
Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón haladéktalanul visszaigazolni, amennyiben az internetes honlapján is biztosítja a fogyasztó számára az elállási jog gyakorlását.

 

Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén

 

Az Eladó visszatérítési kötelezettsége
Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is, amennyiben az elállás a teljes rendeléstől történik. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre.

Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja
A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó visszatérítési kötelezettségét a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon, alapvetően banki úton teljesíti az átláthatóság és a nyomon követhetőség érdekében. A fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladót felelősség nem terheli. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

Többletköltségek

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettségünk.

Visszatartási jog

Az Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel vagy címzetti költségviseléssel (portósan) feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni.

 

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 23. §-ban foglaltak szerint:
(6) A vállalkozás tartózkodik a fogyasztó által szolgáltatott vagy létrehozott, a vállalkozás által biztosított digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás használata során keletkezett, személyes adatoktól eltérő bármely tartalom felhasználásától, kivéve, ha az ilyen tartalom
a) a vállalkozás által szolgáltatott digitális tartalommal vagy nyújtott digitális szolgáltatással összefüggésben nem használható,
b) kizárólag a fogyasztónak a vállalkozás által biztosított digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás felhasználása során végzett tevékenységére vonatkozik,
c) a vállalkozás által más adatokkal összevonásra került, és nem lehet, vagy csak aránytalan erőfeszítéssel lehetne azt szétválasztani, vagy
d) a fogyasztó által más személyekkel közösen került előállításra, és azt más fogyasztók továbbra is használhatják.
(7) A (6) bekezdés a), b) vagy c) pontjában foglaltak kivételével a vállalkozás a fogyasztó kérésére a fogyasztó rendelkezésére bocsát minden olyan, a személyes adatoktól különböző tartalmat, amelyet a fogyasztó a vállalkozás által biztosított digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás használata során szolgáltatott vagy hozott létre.
(8) A fogyasztó jogosult a digitális tartalmakat ingyenesen, korlátozásmentesen, észszerű időn belül, általánosan használt és géppel olvasható adatformátumban lehívni.
(9) A szerződéstől való elállás esetén a vállalkozás – a (7) bekezdés sérelme nélkül – megakadályozhatja, hogy a fogyasztó tovább használja a digitális tartalmat, valamint a digitális szolgáltatást, különösen a digitális tartalomnak, valamint a digitális szolgáltatásnak a fogyasztó számára hozzáférhetetlenné tételével, vagy a fogyasztó felhasználói fiókjának letiltásával.A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén


A termék visszaszolgáltatása
Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a vállalkozás vállalta, hogy az árut maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek viselése
A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének költségét. A terméket az Eladó címére kell visszaküldeni. Távollévők között kötött szerződés esetén, ha a vállalkozás az árut üzlethelyiségben is értékesíti, és a fogyasztó a vállalkozás üzlethelyiségében személyesen gyakorolja a 20. § szerinti jogát, jogosult ezzel egyidejűleg az árut visszaadni a vállalkozásnak. Az utánvéttel, vagy portósan visszaküldött termék átvételét az eladó visszautasítja, annak átvételére nem köteles.

Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért
A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.
Nem felel a fogyasztó az értékcsökkenésért, ha a vállalkozás a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésének i) pontjában előírt tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget.

Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható

Az Eladó kifejezetten felhívja a Vevő figyelmét, hogy Vevő nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

a) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás maradéktalan teljesítése után, azonban ha szerződés fizetési kötelezettséget keletkeztet a fogyasztó számára, csak akkor, ha a teljesítés a fogyasztó kifejezett előzetes beleegyezésével és annak a fogyasztó általi tudomásulvételével kezdődött meg, hogy elveszíti elállási jogát, amint a vállalkozás maradéktalanul teljesítette a szerződést;
b) olyan áru vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
c) olyan nem előre gyártott áru esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan áru esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző áru tekintetében;
e) olyan zárt csomagolású áru tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
f) olyan áru tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más áruval;
g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából – kivéve a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29.§ (2) bekezdésében foglalt esetben;
i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális tartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 20. § szerinti jogát, továbbá a vállalkozás a 12. § (2) bekezdés vagy a 18. § szerint visszaigazolást küldött a fogyasztó részére.
Az a)–c) és e) pontokban meghatározott esetekben a fogyasztó gyakorolhatja a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 20. § szerinti jogát, ha a szerződést a kereskedelemről szóló törvényben meghatározott üzleten kívüli kereskedés vagy az árubemutatóval egybekötött termékértékesítés keretében kötötte meg.


Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.


1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön az eladó hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Fogyasztó és vállalkozás közötti – ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló – szerződés esetén Ön a kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a vállalkozás költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legalább egy év.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.


2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (e pont alkalmazásában a továbbiakban: termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
Kivel szemben érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági jogait a termék előállítójával vagy forgalmazójával (a továbbiakban együtt: gyártó) szemben gyakorolhatja.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Milyen bizonyítási szabály érvényesül termékszavatossági igény érvényesítése esetén?
Termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania, hogy a termékhiba a gyártó általi forgalomba hozatal időpontjában fennállt.
A gyártó milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy Ön ugyanazon hiba miatt a vállalkozással szemben kellékszavatossági és a gyártóval szemben termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan is érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén a kicserélt termékre, illetve a termék javítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági igényét a továbbiakban már csak a gyártóval szemben érvényesítheti.


3. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?
Ön hibás teljesítés esetén jogszabály alapján jótállási igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Önt milyen jogok illetik meg, ha a jótállás jogszabályon alapul?
A kötelező jótállás alá tartozó tartós fogyasztási cikkek termékcsoportjainak megnevezéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott új, tartós fogyasztási cikk (a továbbiakban: fogyasztási cikk) esetén Ön a teljesítés hibája miatt az 1. pontban meghatározott jogait érvényesítheti, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló kormányrendeletben foglalt feltételekkel.
Önt milyen további jogosultságok illetik meg jogszabályon alapuló jótállás esetén?
Fogyasztási cikk esetében Ön a jótállási idő alatt elsősorban kijavítást igényelhet. Kicserélésnek van helye már az első javítási kísérletet követően, ha megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, és Ön másik igény teljesítését nem kéri. Ön akkor is kérheti a kicserélést, ha a kijavítási igény közlését követő harminc napon belül nem kerül sor a kijavításra. A kicserélési igényt az is megalapozza, ha a fogyasztási cikk a jótállási idő alatt három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik, feltéve, hogy Ön nem kéri másik igény teljesítését. Ha az előbbi esetekben kicserélésre nincs lehetőség, akkor Ön a vételár visszatérítésére is igényt tarthat.
Ön milyen határidőn belül gyakorolhatja kötelező jótálláson alapuló jogait?
A jótállás időtartama 2021. január 1. napjától fogyasztási cikkek esetén
10.000. - forintot elérő, de 100.000.- forintot meg nem haladó eladási ár esetén 1 év,
100.000.- forint meghaladó, de 250.000.- forintot meg nem haladó eladási ár esetén 2 év,
250.000.- forint eladási ár felett 3 év.
A 10.000 forintot el nem érő bruttó fogyasztási árú termékekre nem vonatkozik jótállási kötelezettség.
A jótállásból eredő jogait Ön a rendelkezésére bocsátott jótállási jeggyel gyakorolhatja, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A jótállási jegy rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha Ön az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot bemutatja. A jótállási igény teljesítésének nem feltétele a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának visszaszolgáltatása.
Milyen további követelmények támaszthatóak a jótállási jogok gyakorlásának feltételéül?
Fogyasztási cikk megfelelő üzembe helyezése vagy annak üzemben tartása érdekében támaszthatók speciális követelmények (például időszakos felülvizsgálat) a fogyasztóval szemben, feltéve, ha a megfelelő üzembe helyezés vagy üzemben tartás más módon nem biztosítható, és a követelmény teljesítése nem jelent aránytalan terhet a fogyasztó számára.
Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Felhívom a figyelmét, hogy Ön ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, valamint termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan is érvényesíthet. Ha viszont Ön egy adott hiba miatt egyszer sikerrel érvényesítette hibás teljesítésből eredő igényét (például a vállalkozás kicserélte a terméket), ugyanezen hiba tekintetében más jogi alapon erre már nem tarthat igényt.A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerinti elállási nyilatkozat-minta:
„Elállási-/Felmondásinyilatkozat-minta
(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett [ide a vállalkozásnak a nevét, postai címét és elektronikus levelezési címét kell beillesztenie]:
Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi áru(k) adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja:
Fogyasztó(k) neve:
Fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag papír alapon tett nyilatkozat esetén):
Kelt……”

Az Általános Szerződési Feltételek letölthetők a www.ignshop.hu weboldalról.
Az Adatvédelmi Tájékoztató letölthető a www.ignshop.hu weboldalról.

Hatályba lépés időpontja: 2019. július 30.
Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva: 2024. május 15.