IGN Legendás állatok nyereményjáték szabályzata és adatvédelem

A Nyereményjáték szervezője

 A  MLK Consulting Kft. (székhely: 1135 Budapest. Szent László út 8. a továbbiakban: Társaság), a Clementoni Harry Potter termékek (a továbbiakban: Termékek) forgalmazója a Termékek népszerűsítése érdekében nyereményjátékot szervez (a továbbiakban: Nyereményjáték).

 A Nyereményjátékon témája; a részvétel feltételei

A Nyereményjátékban kizárólag a 18. életévüket betöltött, Magyarországon állandó lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek vehetnek részt (a továbbiakban: Játékos).

A Nyereményjátékban az a Játékos vehet részt, aki a jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételeknek megfelel.

A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Társaság munkatársai, illetve a Társasággal megbízási, vállalkozási vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban lévő szerződéses partnerek és a Nyereményjáték szervezésében és lebonyolításában részt vevő egyéb társaságok munkatársai, illetve ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdése 2. pontjában meghatározott hozzátartozói (pl. házastárs stb.).

A Nyereményjátékon történő részvétel önkéntes, az azon résztvevő Játékosok a Nyereményjátékba történő, a jelen Játékszabályzatban meghatározott jelentkezésükkel elismerik, hogy a jelen Játékszabályzat rendelkezéseit megismerték, és elfogadják a jelen Játékszabályzat szerinti részvételi feltételeket. A Nyereményjátékra jelentkező játékos kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy elfogadja a jelen Játékszabályzat szerinti feltételeket és a jelen Játékszabályzatban foglalt adatkezelési tájékoztató szerinti adatkezeléshez kifejezett hozzájárulását adja.

A Társaság fenntartja a jogot a Nyereményjáték előzetes értesítés nélkül történő felfüggesztésére, a Nyereményjáték időtartama előtt történő lezárására, valamint a jelen Játékszabályzat egyoldalú módosítására. A Nyereményjáték lebonyolítására, és az abban való részvételre a jelen Játékszabályzata, továbbá a hatályos magyar jogszabályok az irányadóak. Ha a Játékos a Játékszabályzatot, vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, a Nyereményjátékban nem vehet részt.

 A Nyereményjáték időtartama

A Nyereményjáték 2022. április 19. napján 14:00:01 órától kezdődik és 2022. április 26. napján 23:59:59 óráig tart (a továbbiakban Időtartam). Az Időtartam a Nyereményjátékra történő jelentkezési határidőt határozza meg, a Nyereményjáték lezárása a Nyeremény átadásához kapcsolódik.

 Nyeremény 

A Nyereményjátékban részt vevő és annak feltételeit teljesítő Játékosok között a Nyereményjáték lezárását követően 10 db Játékos (a továbbiakban: Nyertes) kerül kisorsolásra, akik fejenként kettő (2) darab, összesen húsz (20) darab e-voucher mozibelépőt nyer. Egy játékos többször is részt vehet a promócióban, amennyiben mindannyiszor teljesíti a feltételeket, viszont egy játékos kizárólag 1 nyereményre jogosult.

A Nyertes két darab mozijegyet kap, e-voucher formájában, ami 2 fő számára biztosít belépést bármely magyarországi Cinema City-be, bármely 2D-s filmre a ajándékjegy érvényességi idejéig (a továbbiakban Nyeremény).

A Nyeremény készpénzre nem váltható be. A Nyeremény nem átruházható.

 A Nyereményjáték menete

A Nyereményjátékon azon Játékosok vesznek részt, akik az Időtartam alatt legalább egy terméket vásárol a promócióban szereplő Clementoni Harry Potter termékei közül (részletes terméklista lejjebb található) az ignshop.hu webáruházban.

A Nyereményjátékban részt vevő termékek megnevezése és cikkszáma:

Cikkszám

Megnevezés

Cikk kategória

19248

Harry Potter - Hagrid terráriuma

Tudományos játékok

25712

104 db-os SuperColor puzzle - Harry Potter

Puzzle

25724

104 db-os SuperColor puzzle – Harry Potter 2.

Puzzle

31690

1500 db-os puzzle – Harry Potter

Puzzle

35082

500 db-os High Quality Collection puzzle - Harry Potter 1

Puzzle

35083

500 db-os High Quality Collection puzzle - Harry Potter 2

Puzzle

35103

500 db-os High Quality Collection puzzle - Harry Potter

Puzzle

39639

1000 db-os Panoráma puzzle – Harry Potter 2.

Puzzle

39655

1000 db-os puzzle – Harry Potter - bőröndben 2.

Puzzle

39656

1000 db-os puzzle – Harry Potter 2.

Puzzle

61881

1000 db-os, A lehetetlen puzzle - Harry Potter

Puzzle

61882

1000 db-os puzzle - Harry Potter - bőröndben

Puzzle

61884

3 x 1000 db-os puzzle - Harry Potter

Puzzle

61885

104 db-os SuperColor puzzle - Harry Potter (Hermione, Harry, Ron)

Puzzle

97638

104 db-os SuperColor puzzle négyzet alakú dobozban - Harry Potter

Puzzle

98430

104 db-os SuperColor puzzle négyzet alakú dobozban - Harry Potter (Hermione, Harry, Ron)

Puzzle

 

Amennyiben a Játékos az online megrendelés során személyes adatait hiányosan vagy a valóságnak nem megfelelő tartalommal adja meg, vagy küldi be, a jelentkező nem tekinthető Játékosnak, így a Nyereményjátékban nem vehet részt.

 Nyertesek értesítése, Nyeremények átvétele

A Nyertest a Társaság az e-mail címén értesíti legkésőbb 2022. május. 05-ig. A válaszul érkezett e-mailt követően kerül megküldésre az e-voucher. A Nyertes legkésőbb 2022. május.10-ig kapja meg a Nyereményt.

Amennyiben a kiválasztott Nyertes azonosítása a megküldött adatai alapján nem lehetséges, a Nyereményjáték kritériumainak nem felel meg, a nyerés tényéről történő értesítés részére meghiúsul vagy nem lehetséges, a Nyertes a Nyeremény átvételét megtagadja vagy 2022. május 10-ig nem veszi át, a Nyertes elesik a nyereménytől. A Nyeremény sikeres átadásával a Nyereményjáték lezártnak tekintendő.

 Felelősség

A Nyeremény átadásának elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés során keletkezett károkért a Társaság nem vállal felelősséget. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Társaság a Nyereményjáték során bekövetkező technikai problémákért, illetve a rendszer, szerver túlterheltségéből eredő leállásokért, nehézségekért nem vállal felelősséget.

A Társaság azért sem vállal felelősséget, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat megszakadása vagy bármely más, a Társaságnak nem fel nem róható technikai hiba, akadály, illetve egyéb körülmény miatt a Játékos Nyereményjátékban való részvétele meghiúsul.

A Társaság kizárhatja a Nyereményjátékból azt a Játékost, aki a Nyereményjátékban tisztességtelen módon, a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével vagy kijátszásával törekszik részt venni.

Amennyiben a Nyereményjáték során bármilyen olyan körülmény gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Társaság fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjátékot szüneteltesse, vagy törölje.

A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi részvételi és adatkezelési feltételt.

A Játékos a Nyereményjátékba történő jelentkezésével elfogadja, hogy a jelen Játékszabályzatban foglaltak megszegésével a Társaságnak okozott kárért teljes felelősséggel tartozik. A Játékosokat együttműködési és tájékoztatási kötelezettség terheli a Társaság irányába, ennek megszegése esetén a Társaság jogosult a Játékost a Nyereményjátékból kizárni. A Társaság döntése ebben az esetben is végleges és nem vitatható.

A jelen Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok az irányadók.

Budapest, 2022. április 19.

 

Adatvédelmi Tájékoztató – IGN Legendás állatok nyereményjáték szabályzata

 A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Adatvédelmi Tájékoztatás szerinti személyes adatkezelés feltételeit és feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a következő személyes adatait a Társaság, mint adatkezelő a Nyereményjáték lebonyolítása céljából az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: GDPR Rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotörvény) rendelkezéseinek megfelelően kezelje, és felhasználja:

 Játékos teljes neve
Email címe

A Nyereményjáték kapcsán a Játékosok által megadott fenti személyes adatok jelen Adatvédelmi Tájékoztató szerinti felhasználása a GDPR Rendelet és az Infotörvény szerinti személyes adatkezelésnek minősül, a megadott adatok személyes adatok, az adatkezelők pedig:

 • MLK Consulting Kft. (székhely: 1135 Budapest, Szent László út 8.) továbbiakban: Társaság

Adatkezelés célja: a Nyereményjáték lebonyolítása és a Játékos értesítése, a Nyeremény eljuttatása a Nyertesek címeire.

Adatkezelés időtartama: Nyeremény átadásának napja, de legkésőbb 2022. május 05.

Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a Játékos (érintett) kifejezett hozzájárulásán alapul (GDPR Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont, Infotörvény 5.§ (1) a)), az adatkezelés önkéntes. A Nyereményjátékban történő részvétellel a Játékosok kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a megadott személyes adataikat a Társaság a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott célból felhasználja és kezelje. Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az adatkezelés szempontjából adatkezelőnek a MLK Consulting Kft. székhely: 1135 Budapest, Szent László út 8., email cím: info@ignshop.hu  minősül. A személyes adatkezeléssel érintett természetes személy, személyes adatai kezelésre vonatkozóan jogszabályban meghatározott jogosultságokkal rendelkezik.

A Nyeremény megküldésével kapcsolatos feladatok ellátására a Társaság az alábbi adatfeldolgozó partnereket veszi igénybe:

 • Xpertrade Kft. (székhely: 2083 Solymár, Meredek utca 37.) Továbbított adatok köre: név, e-mail cím.

A Társaság elkötelezett az érintetti jogok gyakorlásának elősegítése iránt. Ennek érdekében olyan biztonságos online elérhető és használható rendszert hozott létre és üzemeltet, amelyen keresztül az érintett Játékosok könnyen és gyorsan hozzáférhet jogai gyakorlásával kapcsolatos információkhoz és funkciókhoz: https://ignshop.hu/pages/adatvedelem

 

 • A tájékoztatáshoz/hozzáféréshez való jog 
  A Játékos a Társaság fent megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben tájékoztatást kérhet a Társaságtól arra vonatkozóan, hogy a Társaságnál személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, továbbá a Játékos a Társaság által üzemeltetett következő linken elérhető oldalán is gyakorolhatja a hozzáféréshez való jogát https://ignshop.hu/pages/adatvedelem
  Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, a Játékos jogosult arra, hogy a Társaságtól információt kérjen, milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen célból, milyen forrásból és mennyi ideig kezeli, illetve hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket. 
  A Társaság a Játékos tájékoztatás iránti kérelmére legfeljebb 30 napon belül, a Játékos által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy emailben válaszol. 
  A Játékos jogosult arra, hogy a személyes adataihoz hozzáférést kapjon akként, hogy a Társaság az érintett személyes adatokat írásban vagy emailben megküldi a Játékos részére.  
 • A helyesbítéshez való jog 
  A Játékos a Társaság fenti elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben kérheti, hogy a Társaság késedelem nélkül módosítsa valamely személyes adatát, illetve kérheti a hiányos személyes adatai kiegészítését.
  A Társaság a Játékos tájékoztatás iránti kérelmére legfeljebb 30 napon belül, a Játékos által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy emailben válaszol.  
 • A törléshez/elfeledtetéshez való jog 
  A Játékos a Társaság által létrehozott és üzemeltetett https://ignshop.hu/pages/adatvedelem oldalán egyszerűen és könnyen kérheti, hogy a Társaság késedelem nélkül törölje személyes adatait, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 
  a) a személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Társaság kezelte; 
  b) a Játékos visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 
  c) a Játékos tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs más jogszerű ok az adatkezelésre, 
  d) a személyes adatait az Társaság jogellenesen kezelte; 

  e) a személyes adatait a Társaságra alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 
  f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekeknek kínálásával kapcsolatosan került sor. 

  A Társaság lehetőséget nyújt az érintetti jog gyakorlására fenti elérhetőségein keresztül is írásban vagy emailben. A Társaság a Játékos kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről a Játékost a Játékos által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.
  Ha a Társaság a Játékos személyes adatait jelen Szabályzat szerint harmadik személy címzettek részére továbbítja, közli (pl. valamennyi adatfeldolgozó stb.), úgy a Társaság 30 napon belül tájékoztatja a további címzetteket/adatfeldolgozókat arról, hogy a Játékos kérelmezte a személyes adatai másolatának törlését.  
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog
  A Játékos a Társaság fenti elérhetőségein keresztül, írásban vagy emailben kérheti, hogy a Társaság az adatkezelést korlátozza, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 
  a) a Játékos vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a zárolás/korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 
  b) az adatkezelés jogellenes, és a Játékos ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 
  c) a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Játékos igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 
  d) a Játékos tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

  Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Játékos hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekéből lehet kezelni. 
  A korlátozás addig tart, amíg a Játékos által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.  
 • Az adathordozhatósághoz való jog 
  A Játékos a Társaság által létrehozott és üzemeltetett https://ignshop.hu/pages/adatvedelem oldalán egyszerűen és könnyen (illetve a Társaság fenti elérhetőségein keresztül, írásban vagy emailben) kérheti a Társaságtól a Játékosra vonatkozó, a Játékos által a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik társaságnak továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a társaság, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés a Játékos hozzájárulásán vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik. 
  Az adatok hordozhatóságához való jogának gyakorlása során a Játékos jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok társaságok közötti közvetlen továbbítását. 
  A Társaság a Játékos kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről a Játékost a Játékos által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.  
 • A tiltakozáshoz való jog 

  A Játékos a Társaság fenti elérhetőségein keresztül, írásban vagy emailben bármikor tiltakozhat személyes adatainak a Társaság vagy egy harmadik fél jogos érdekein alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a Társaság a személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha a Társaság bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Játékos érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.  
 • Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek 

  Amennyiben jogellenes adatkezelést tapasztal, a jogi eljárás kezdeményezése előtt a Játékosnak célszerű panaszát először a Társaságnak elküldenie a fenti elérhetőségeken, írásban, mivel így lehetőség nyílik arra, hogy a Társaság a jogszerű állapotot magától helyreállítsa. 
  A Játékos a felügyeleti hatósághoz benyújtott bejelentéssel (panasszal) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A felügyeleti hatóság neve és elérhetőségei a következők: 
  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
  Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
  Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
  Telefon: +36 (1) 391-1400 
  Fax: +36 (1) 391-1410 
  Honlap: www.naih.hu 
  A Játékos által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén bíróság előtt polgári pert kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Játékos választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét a következő linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek.

A Társaság nem vállal felelősséget a Játékos által hibásan megadott adatok miatti következményekért és az ilyen adatok miatt esetlegesen bekövetkezett károkért, azokért a Játékos felelős.

A Játékos kötelezettséget vállal arra, hogy a Nyereményjáték során csak valós adatokat ad meg és elfogadja, hogy a Társaság e-mailen keresztül értesítse a Nyereményjátékkal kapcsolatos tudnivalókról.

A Társaság részéről a személyes adatokat kizárólag a Társaság Nyereményjáték lebonyolításában részt vevő munkatársai, így különösen a Marketing osztály érintett dolgozói, kezelik és ismerik meg, kizárólag a Nyereményjáték lebonyolítása érdekében.

Budapest, 2022.04.19

Az IGN Shop Hungary weboldala „cookie”-kat („süti”-ket) használ, az oldal jobb és gyorsabb működése érdekében. További információk a „Felhasználási feltételek és adatvédelem” oldalon találhatóak.

Tudj meg többet
Pre-loader